ПГСС БУЗЕМА - София - Овча купел
Професионална гимназия по селско стопанство

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩО СЪБРАНИЕ ЗА ИЗБОР НА НОВ ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩО СЪБРАНИЕ ЗА ИЗБОР НА НОВ ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ  

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,  

Имамудоволствиетодавипоканя  на  общосъбраниезаизборнаОбщественсъвет /Председател, членове, резервничленове/ на 25 януари 2023 година, сряда, от 17.00 часа в учителскатастая.  

ОбществениятсъветсесъстоиотродителинаученициотПГСС „БУЗЕМА“, представителнарайонОвча купел, представители на бизнеса. 

Изборътнановобщественсъветсеналагапорадиизтичанемандатананастоящия.  

Правата и задължениятанаОбществениясъветсарегламентирани в ЗПУО, глава 14 "Общественисъвети". 

Моляизлъченитепокласоверодителидаприсъстватнасъбранието.  

МолянастоящитечленовенаОбществениясъветдаприсъстватсъщонасъбранието. 

 

Иванка Станчева

Директор на ПГСС „БУЗЕМА“