ПГСС БУЗЕМА - София - Овча купел
Професионална гимназия по селско стопанство

Участие в Проект "Променяме се с климата"

Първите две групи – общо 78 учители от училищата-партньори по проект „Променяме се с климата“, преминаха тридневно присъствено обучение в периода 11 – 15 юли 2022 година, по програмите „Екологично  образование в училище – изменението на климата и ефектите върху икономическите сектори” и ”Екологичното образование в училище – влияние на изменението на климата върху компонентите на околната среда”.

Интересът към темите е много голям и с планираните есенни обучения със сигурност ще надхвърлим първоначално заложените 120 обучени учители.

2-кредитните обучителни програми са разработени от „Институт за прогресивно образование“, в рамките на проект „Променяме се с климата“, финансиран по Програма „Опазване на околната среда и климатични промени“ на Финансов механизъм на ЕИП и Норвежки финансов механизъм в България.

Организирахме двете обученията в красивото Поморие, като заложихме на съчетанието от морска обстановка и възможност за заслужен отдих след края на учебната година, прекрасни условия за обучение и работа в групи по глобалните теми, над които сме се фокусирали в проекта. Всичко това създаде условия за активно участие в обучителните сесии, за сближаване на участниците и откриване на общи интереси и за активно общуване с обучителите, което благоприятства пълноценното протичане на обучителния процес.

Обучителните програми са насочени към подпомагане на учителите да прилагат по смислен и вдъхновяващ начин Държавния образователен стандарт за гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование, осигурявайки възможност за планиране на училищни интердисциплинарни проекти и осъществяване на проектно-базирано обучение, чрез които да се информират училищните и местните общности за мерките за смекчаване на влиянието на изменението на климата.

ПО ВРЕМЕ НА ОБУЧЕНИЯТА

По време на обученията обучители и участници заедно се потопиха в горещите и вълнуващи теми за изменението на климата и влиянието му върху живота на Земята:

  • Климатични промени и компоненти на околната среда – биоразнообразие, гори, води, световен океан;
  • Климат, парников ефект, глобално затопляне, парникови газове;
  • Климатични промени и икономически сектори – Селско стопанство, Транспорт, Енергетика, Туризъм, Промишленост, Управление на отпадъците, Банково дело и застраховане;
  • Климатични промени, здраве, градска среда, екстремни метеорологични явления;
  • Предприети действия за справяне с климатичните промени – смекчаване, адаптация;
  • Международни и национални политики – Целите на ООН за устойчиво развитие (цел 13 „Борба с климатичните промени“), политики на Съвета на ЕС и Европейския парламент (вкл. „Зелената сделка“), Закон за ограничаване на изменението на климата и Националната стратегия и План за действие за адаптиране към изменението на климата на Република България;
  • Възможностите на проектно-базираното обучение за запознаване с климатичните промени.

Участниците решаваха казуси от практиката, свързани с критични ситуации породени от изменението в климата.

Разпределени в екипи по училища, учителите работиха за оценка на възможности на училището за интегриране на темите, свързани с климатичните промени, в цялостната образователна дейност на училището. В резултат на екипната работа бяха разработени проекти на 12 идеи за осъществяване на проектно-базирано обучение в училищата. Проектите-идеи бяха представени и реферирани с участието на всички участници и водещите експерти и обучители по проекта.