Facebook
тел: 02 856 34 58
ПГСС БУЗЕМА - София - Овча купел
Професионална гимназия по селско стопанство

Уважаеми родители моля да се запознаете с изискванията за отсъствията на учениците

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,


Моля да се запознаете с изискванията за отсъствията на учениците


I. Отсъствията на учениците от училище се отчитат в учебни часове.
I.1. Закъснение за учебен час до 20 минути се отчита като половин отсъствие, а над 20 минути като едно отсъствие.
I.2. Отсъствията на учениците се отбелязват съгласно изискванията на Наредбата за приобщаващото образование
I.3. Класен ръководител, който не е уведомен за отсъствие на свой ученик е длъжен да се свърже с родител/настойник/ за изясняване на причините.
I.4. Отсъствията на учениците се отбелязват в дневника на класа, както и в ученическите книжки, ежемесечно и в края на всеки учебен срок.

II. Ученикът може да отсъства по уважителни причини в следните случаи:


II.1. По медицински причини, за което представя медицински документ до 3 учебни дни след завръщане в училище.
II.2. Поради участие в други дейности при предоставяне на документ от организаторите и след потвърждение от родител.
II.3. До 3 учебни дни за учебна година въз основа на мотивирано писмено заявление от родител/настойник/ до класния ръководител, което се подава преди отсъствието на ученика, а ако това е невъзможно, родителят/настойникът/ уведомява класния ръководител и подава заявлението до 3 учебни дни след връщането на ученика.
II.4. До 7 учебни дни за учебна година въз основа на мотивирано писмено заявление от родител/настойник/ до директора, което се подава преди отсъствието на ученика, а ако това е невъзможно, родителят/настойникът/ уведомява класния ръкоовдител и подава заявлението до 3 учебни дни след връщането на ученика. Директорът въз основа на заявлението взема решение дали отсъствията са по уважителни причини.
II.5. Заявления, подадени извън горепосочените срокове не се разрешават.