ПГСС БУЗЕМА - София - Овча купел
Професионална гимназия по селско стопанство

Специалност Планински водач

Професия: Планински водач
Специалност: Туризъм
Срокнаобучение: 5 години
Степеннапрофесионалнаквалификация: II

Професията е защитена. Учениците получават стипендия през целия курс на обучение.

Учениците изучават английски и италиански език. В учебния план е предвидена разширена професионална подготовка по специалните предмети. 

Планинскиятводач е специалист, който:

  • обича и познавапланините,
  • умеедаседвижи и пребивава в тях и който е поелангажимента
  • даводичовекилигрупахора в планината, с произтичащитеоттоваотговорности, катоимпокаженай-добротоотнейнатаприрода и своитепознания
  • даводи и придружаватуристиилигрупиоттуристи в планинска и природнасреда.