ПГСС БУЗЕМА - София - Овча купел
Професионална гимназия по селско стопанство

Проект BG051PO001-4.3.03-0001 - Нова възможност за моето бъдеще

ppp

     Целта на проекта е да създаде и изпробва Система за идентифициране и признаване на неформално и самостоятелно придобити знания, умения и компетентности.

 

     Предвижда се системата да позволява издаването на документ, който да доказва придобитите извън формалното образование знания и умения, вкл. на работното място, у дома и т.н.

 

     Партньори по проекта са: Работодателски организации - БСК, БТПП, АИКБ, Организации на работниците и служителите - КНСБ и КТ “Подкрепа”, Държавни институции - МТСП, АЗ, НАПОО, ГД “Изпълнение на наказанията” към МП.