ПГСС БУЗЕМА - София - Овча купел
Професионална гимназия по селско стопанство

Проект BG05M2ОP001-2.012-0001 "Образование за утрешния ден"

Проект BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.