ПГСС БУЗЕМА - София - Овча купел
Професионална гимназия по селско стопанство

Проект "Променяме се с климата"

Проект "Променяме се с климата"

На 9.03. 2022 г. ПГСС "БУЗЕМА" бе домакин на Регионална въвеждаща среща по проект "Променяме се с климата".

Главната цел е да се организира мащабна кампания за повишаване на осведомеността на българската общественост по отношение на влиянието на климатичните промени върху здравето, околната среда и социалния и икономически живот.

Учатват 7 училища от страната, 3 български и една норвежка НПО.

Представяне на проекта

 

Първите две групи – общо 78 учители от училищата-партньори по проект „Променяме се с климата“, преминаха тридневно присъствено обучение в периода 11 – 15 юли 2022 година, по програмите „Екологично  образование в училище – изменението на климата и ефектите върху икономическите сектори” и ”Екологичното образование в училище – влияние на изменението на климата върху компонентите на околната среда”.

Интересът към темите е много голям и с планираните есенни обучения със сигурност ще надхвърлим първоначално заложените 120 обучени учители.

2-кредитните обучителни програми са разработени от „Институт за прогресивно образование“, в рамките на проект „Променяме се с климата“, финансиран по Програма „Опазване на околната среда и климатични промени“ на Финансов механизъм на ЕИП и Норвежки финансов механизъм в България.

Организирахме двете обученията в красивото Поморие, като заложихме на съчетанието от морска обстановка и възможност за заслужен отдих след края на учебната година, прекрасни условия за обучение и работа в групи по глобалните теми, над които сме се фокусирали в проекта. Всичко това създаде условия за активно участие в обучителните сесии, за сближаване на участниците и откриване на общи интереси и за активно общуване с обучителите, което благоприятства пълноценното протичане на обучителния процес.

Обучителните програми са насочени към подпомагане на учителите да прилагат по смислен и вдъхновяващ начин Държавния образователен стандарт за гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование, осигурявайки възможност за планиране на училищни интердисциплинарни проекти и осъществяване на проектно-базирано обучение, чрез които да се информират училищните и местните общности за мерките за смекчаване на влиянието на изменението на климата.

ПО ВРЕМЕ НА ОБУЧЕНИЯТА

По време на обученията обучители и участници заедно се потопиха в горещите и вълнуващи теми за изменението на климата и влиянието му върху живота на Земята:

  • Климатични промени и компоненти на околната среда – биоразнообразие, гори, води, световен океан;
  • Климат, парников ефект, глобално затопляне, парникови газове;
  • Климатични промени и икономически сектори – Селско стопанство, Транспорт, Енергетика, Туризъм, Промишленост, Управление на отпадъците, Банково дело и застраховане;
  • Климатични промени, здраве, градска среда, екстремни метеорологични явления;
  • Предприети действия за справяне с климатичните промени – смекчаване, адаптация;
  • Международни и национални политики – Целите на ООН за устойчиво развитие (цел 13 „Борба с климатичните промени“), политики на Съвета на ЕС и Европейския парламент (вкл. „Зелената сделка“), Закон за ограничаване на изменението на климата и Националната стратегия и План за действие за адаптиране към изменението на климата на Република България;
  • Възможностите на проектно-базираното обучение за запознаване с климатичните промени.

Участниците решаваха казуси от практиката, свързани с критични ситуации породени от изменението в климата.

Разпределени в екипи по училища, учителите работиха за оценка на възможности на училището за интегриране на темите, свързани с климатичните промени, в цялостната образователна дейност на училището. В резултат на екипната работа бяха разработени проекти на 12 идеи за осъществяване на проектно-базирано обучение в училищата. Проектите-идеи бяха представени и реферирани с участието на всички участници и водещите експерти и обучители по проекта.

 

Дата/Час
04/07/2023
09:30 - 13:30

Категории

Образователни и екологични експерти ще говорят за климатични и екологични предизвикателства!

Каним Ви на регионална заключителна конференция по образователния проект „Променяме се с климата”, която ще се проведе на 04 юли от 10:00 часа в Професионална гимназия по селско стопанство „БУЗЕМА“, София. Регистрацията започва в 9:30 ч.

Събитието има за цел да запознае обществеността с проведените над 30 инициативи, свързани с адаптиране към климатичните изменения, организирани от 25 образователни институции и включили над 3000 участници – ученици, учители, родители и експерти. Темите на проектите и кампаниите са изключотелно актуални и обхващат всички сфери, свързани с климатичните промени – околна среда, икономика, градската среда, поведението на хората.

Програмата на срещата ще е интересна и разнообразна. Присъстващите ще имат възможността да се запознаят с дейностите на ученици от столични училища в рамките на проекта и с проведените образователни кампании, свързани с климатичните промени и влиянието им върху почвите в различни екосистеми. Учениците се включиха в проучвания и конкурси на теми „Природен парк Витоша“, „Пътят на една бутилка“, „Денят на Земята“, участваха и в почиствания на територията около училището.

По време на конференцията ще научите и за специално изготвения онлайн образователен портал KLIMADAPT, който включва широк набор от информационни и образователни материали за ученици и учители, свързани с промените в климата и възможните мерки за справяне с тях.

Представители на местната власт, бизнеси, образователни институции, граждански организации, медии, граждани и общественици, са добре дошли за дискусии, свързани с въздействията на климатичните промени върху икономическите сектори, човешкото здраве, градската и околната среда.

Домакин на срещата е ПГСС „БУЗЕМА“, в партньорство със сдружение „Институт за прогресивно образование“ и екологично сдружение „За Земята“.

На сайта на проект „Променяме се с климата“ можете да се запознаете с всички дейности в областта на екологичното образование, проведени в седем български града в рамките на проект „Променяме се с климата“. 

Обща информация за проекта 

Проект „Променяме се с климата“, BGENVIRONMENT-4.002-0010-С01 се изпълнява по Програма „Опазване на околната среда и климатични промени“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) и съфинансирана от българската държава. Бенефициент на проекта и водеща организация е Средно училище „Цветан Радославов“, град Свищов. Главната цел на проекта „Променяме се с климата“ е да бъде организирана мащабна кампания за повишаване на осведомеността и компетенциите на българската общественост по отношение на влиянието на климатичните промени върху човешкото здраве, околната среда и социалния и икономически живот на съвременното общество, както и конкретните мерки по смекчаване, адаптация и устойчивост спрямо промените в климата, които трябва да се предприемат.

Проектът „Променяме се с климата“ е финансиран по „Малка грантова схема климат“, процедура BGENVIRONMENT-4.002. Целта е да бъдат финансирани проекти за разработване на образователни програми и кампании, както и повишаване на осведомеността по въпросите на изменението на климата чрез информационни кампании сред широката общественост. Процедурата цели да повиши броя на обучените относно климатичните промени, смекчаване на въздействието и адаптация и да повиши броя на образователните институции (училища или детски градини), извършващи дейности за повишаване на осведомеността, образованието за климатичните промени и адаптацията. Повече информация на: www.ееаgrants.org, www.eeagrants.bg.

Това съдържание е създадено в рамките на проект „Променяме се с климата”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма „Опазване на околната среда и климатични промени”, чрез ФМ на ЕИП 2014-2021 г. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от сдружение „Институт за прогресивно образование“ и при никакви обстоятелства не може да се счита, че съдържанието на публикацията отразява официалното становище на Програмния оператор и/или Офиса на Финансовия механизъм.

Очакваме Ви и вярваме, че истинските промени се случат, когато работим заедно!