ПГСС БУЗЕМА - София - Овча купел
Професионална гимназия по селско стопанство

Проекта "Ученици, учители и родители - заедно за утрешния ден"

ПГСС „БУЗЕМА“ е вписана в Списъка на иновативните  училища за учебната 2020 – 2021 г. под № 415,за учебната2021- 2022 г.под № 442,а за тазиучебна година под № 428.

Името на проекта е„Ученици, учители и родители – заедно за утрешния ден“, продължителност - 4 години.Включени са 63 ученици от 8 клас, 9 клас, 10 клас и 11 клас.Броят на педагогическите специалисти, включени в иновацията е 10.

Цели на иновациите: Да мотивираме учениците да бъдат по-дисциплинирани, да пребивават и се задържат по-дълго време в училище чрез включване в нови дейности и придобиване на значими умения, които ще стимулират тяхната активност и креативност. Да се научат да работят в екип и да приемат различните.

Описание на проекта:Въвеждат се нови методи на преподаване – учене, действие, преживяване.Учениците решават конкретни задачи в сътрудничество с учители и родители и изпълняват в определен ред и време различни предизвикателства:

„Знание за миналото -  хронология на бъдещето“ – интердисциплинарен подход към часовете по  история и цивилизации, литература, музика, изобразително изкуство и информационни технологии .

„Храната като традиция, изкуство и извор на здраве“  – интердисциплинарен подход към часовете по  история и цивилизации, литература, биология  и здравно образование, ботаника, почвознание и цветарство. Учениците създават собствена книжка с рецепти за здраве и красота.

„Фолклорна приказка“  – интердисциплинарен подход към часовете по  история и цивилизации, литература, музика, география и икономика и информационни технологии. Изработва се карта на различните фолклорни области. Изработване на шевици и мартеници и др. През м. фефруари се организира ателие „Мартеница от гайтан“.Оформяне на битов кът в училище.

„Къшей вкусен хляб от нашето опитно поле“– интердисциплинарен подход към часовете по  почвознание, растениевъдство, музика, изобразително изкуство. Изработване на обредни хлябове, свързани с традициите на различните етноси. Учениците презентират обредни хлябове за  Великден и Гергьовден.Организирасе  Великденска работилница-за изработванеот тесто на символи, които се слагат по обредните хлябове. Учениците със СОП рисуват върху брашно.

„Спортът – път към съвършенство“ - интердисциплинарен подход към часовете физическо възпитание и спорт  и музика. Организирани са вътреучилищни  състезания. По традиция в края на м. юни  се провежда спортен празник „Здравей лято“.

План за изпълнение: Успешно внедряване на образователната програма „Дизайн мислене“ сред учениците от 8, 9, 10 клас.

Намаляване на неизвинените отсъствия с 20 % при учениците, включени в проекта

Повишаване на броя на участвалите  ученици и родители в различни активности, състезания и др.

Преодоляване на липсата на увереност в работата на иновативните методи на преподавателите.

Повишаване съпричастността на родителите към училищния живот.

Повишаване авторитета на училището – увеличен брой присъстващи ученици в клас.           

Резултати за педагогическия персонал:

Повишаване квалификацията на  преподавателите в училище, преодоляване липсата на увереноств новите технологии.

Резултати за учениците:

Преодоляване на страха от грешки и оценки, повишаване мотивацията при голям брой от учениците. Значителен  е интересът от страна на учениците  към предлаганите дейности.

Видът на  иновацията е:

Въвеждане на иновативни елементи по отношение на организацията и съдържанието на обучението;

Организиране по нов или усъвършенстван начин управлението, обучението и образователната среда;

зползване на нови методи на преподаване.