ПГСС БУЗЕМА - София - Овча купел
Професионална гимназия по селско стопанство

Административни услуги

Индикативен списък на услуги предоставяни от ПГСС "БУЗЕМА" 

Заявление за издаване на дубликат на диплома за средно образование 

Заявление за издаване на дубликат на свидетелство за основно образование 

Заявление за явяване на изпити в самостоятелна форма на обучение 

Заявление за освобождаване - ФВС 

Заявление за отсъствия до 7 дни 

Протокол от проведена среща с родител 

Издаване на диплома за средно образование 

Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи 

Издаване на европейско приложение към дипломата за средно образование 

Издаване на европейско приложение на свидетелство за професионална квалификация 

Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити 

Издаване на служебна бележка 

Издаване на удостоверения за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование 

Издаване на удостоверения за валидиране на професионална квалификация по част от професия и Свидетелства за валидиране на професионална квалификация 

Издаване на удостоверения за професионално обучение и свидетелства за професионална квалификация