Facebook
тел: 02 856 34 58
ПГСС БУЗЕМА - София - Овча купел
Професионална гимназия по селско стопанство

Обществен съвет

Поименен състав на Обществен съвет при ПГСС”БУЗЕМА” за периода19.01.2017г. до 31.12.2019г. :

Председател: Симеон Иванов Георгиев

Членове: Дочка Петрова Минева;

Айше Исмаил Ибрям

Димитър Узунов – зам.кмет район Овча купел

Таня Георгиева – Дъбнишка – изпълнителен директор на Асоциацията на земеделските производители в България.

Резервни членове:

1.     Радосвета Коева;

2.     Емилия Георгиева;

3.     Надка Руменова

4.     Теодора Георгиева – Главен секретар на АЗП в България

Иванка Станчева – ЗДУД за административно и техническо подпомагане на Обществения съвет.

Дейността на Обществения съвет се осъществява в съответствие с ПСУДОСДГУ